YEŞİL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI

YEŞİL DÖNÜŞÜM DANIŞMANLIĞI

Yeşil Mutabakat Danışmanlığı

Yeşil Mutabakat danışmanlığı, AB Yeşil Mutabakat’tan etkilenecek firmaların aldığı bir hizmettir. Bilindiği üzere AB, Yeşil Mutabakat (Green Deal) ile iklim krizi ile mücadele konusunda çok önemli ve kapsamlı bir eylem başlatmıştır. 2050’ye kadar Avrupa’nın karbon nötr olmasını hedefleyen bu proje içerisinde çevre, iklim, ekonomi, tarım, endüstri, yatırım ve daha birçok konuyla ilgili önemli çalışmalar yer almaktadır. Yeşil Mutabakat uyum danışmanlığı da mutabakattan etkilenecek firmaların yeni düzene hazırlanmasını sağlamakta ve şirketleri bu konuda doğru adımlar atmaya teşvik etmektedir.

Yeşil Mutabakat, tekstil, otomotiv, kimya, inşaat, beyaz eşya ve daha birçok sektörde faaliyet gösteren kamu ve özel sektör şirketlerini çok yakından etkileyecektir. Bundan sonra kendi pazarına girecek ürünlerin mutabakata uygun olmasını isteyen AB, özellikle sınırda karbon düzenlemesi ile ürünler için içerisindeki karbon miktarı kadar ek vergi getirecektir. Bu durum, şirketlerin üretim, tasarım, satın alma, tedarik zinciri gibi konulardaki alışkanlıklarını değiştirmesini gerektirmektedir. Şirketler, yeşil dünya düzenine adapte olmak için artık ekolojik ve dijital bir dönüşüm gerçekleştirmek zorundadır. Yeşil Mutabakat uyum danışmanlığı da şirketlerin bu süreçteki en önemli yol haritası niteliğindedir. Danışmanlık hizmetini alan şirketler, Yeşil Mutabakat’a hızlı bir şekilde uyum sağlayabilecek; rakiplerinin önüne geçerek faaliyet gösterdiği sektör için AB’deki pazar payını sürdürülebilir bir şekilde artırabilecektir.

Yeşil Mutabakat Uyum Danışmanlığı

AB yönetimi, yeni düzene hızlı ve adil bir geçiş sağlamak için şirketlere ve ülkelere teknik ve ekonomik destekler sağlayacağını açıklamıştır. Bunun yanı sıra, Horizon 2020 (Ufuk 2020) kapsamında Avrupa Yeşil Mutabakat çağrısı da yayınlanmıştır. Yeşil Mutabakat uyum danışmanlığı, şirketlerin mutabakata uygun projeler geliştirmesi ve AB’nin vereceği desteklerden faydalanması için ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmesini de kolaylaştırmaktadır.

Yeşil Mutabakat Danışmanlığı İçin Publicon Yanınızda!

Publicon olarak kurumların Yeşil Mutabakat’a uyum sürecini hızlı ve kolay hale getiriyoruz. Şirketlerin faaliyetlerini mutabakata uygun şekilde düzenlemesine yardımcı oluyor, mevcut ve gelecekteki gelişmelere sektördeki rakiplerinden daha önce adapte olmasını sağlıyoruz. Yeşil projeler hazırlaması ve teşviklerden faydalanması için doğru yönlendirmelerde bulunuyoruz. Mutabakat kapsamında, kurumsal karbon ayak izlerini ve karbon maliyetlerini hesaplamaları, yeşil yatırımlara yönelmeleri ve kurumsal sürdürülebilirlik politikaları geliştirmeleri için kapsamlı destekler sunuyoruz.

Yeşil OSB’lere hazır mısınız?

Yeşil OSB: “Sınırları içinde; çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan maksimum seviyede sürdürülebilirliği erişmek için üretim ve hizmet tedarik süreçlerinde kaynak verimliliği ve temiz üretim uygulamaları gibi yeşil performans önlemlerinin en yüksek düzeyde alınmasını, yeşil altyapı tesislerinin kurulması ve işletilmesini, endüstriyel simbiyoz gibi uygulamaları baz alarak kaynakların verimli kullanımını teşvik eden OSB.

” Yeşil altyapı tesisleri: “Yeşil OSB hizmetlerinin çevresel ayak izlerini azaltan, sosyal faydalarını artıran altyapı tesisleri. Bu tesisler bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, aşağıdakileri içerir:

• su, atık su, katı atık ve gaz emisyonları vb. ile ilgili optimum yönetim ve hizmet tedariki için tasarlanmış altyapı.

• kantinler/restoranlar, kreşler, sağlık tesisleri, mesleki eğitim kurumları vb. sosyal hizmetlere erişimi en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmış altyapı.

” Endüstriyel simbiyoz: “En az bir kuruluşun Yeşil OSB sınırları içinde yer aldığı, ve böylesi bir işbirliği kurulmamış olsaydı, ziyan edilecek olan kaynakları en uygun şekilde birbirleriyle takas etmeye çabalayan iki veya daha fazla işletme için fırsatların belirlenmesi ve yenilikçi işbirliğinin tesis edilmesi olarak tanımlanabilir. Söz konusu kaynak genellikle, katılımcı firmalardan birinin ya da daha fazlasının atık yığını veya yan ürünüdür, ve katılımcı olan bir başka firmanın(firmaların) üretim sürecinde girdi olarak kullanılarak, Yeşil OSB’nin toplam atık üretimini en aza indirilmesi sağlanmaktadır.

Yeşil OSB kriterleri

OSB’lerin Yeşil OSB’ye dönüşümü ve sertifikasyonu dahilinde 2 aşamalı bir performans ölçümü mekanizması geliştirilmiştir. Performans ölçüm kriterleri şu şekildedir:

Yeşil Bayrak alınması için 12 ön koşul:

 1. Yerleşik bir OSB yönetiminin bulunması,
 2. Yeşil performans göstergelerinin izlenmesi,
 3. Taslak Yeşil Dönüşüm Planının bulunması,
 4. Düzenli olarak gözden geçirilen master planının olması,
 5. Çevresel etki değerlendirme planının olması,
 6. Yeşil altyapı tesisleri ve endüstriyel simbiyoz planının olması,
 7. Enerji Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri, veya İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerinin en az birinin olması,
 8. Mesleki eğitim tesisleri, kreş veya çocuk bakım alanları , hastaneler, ilk yardım merkezleri, ambulanslar gibi temel sosyal altyapı unsurlarından en az birinin olması
 9. OSB’deki yenilenebilir enerji kullanımıyla ilgili olarak plan, proje veya birtesisin mevcut olması,
 10. OSB'lerin yeşil performansının artırılması konusunda altı ayda bir farkındalık programlarının yürütmesi,
 11. OSB firmalarına ve bizzat OSB yönetimine hizmet sunan ve katma değerde bulunan, yerel/ulusal küçük & orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) desteklemesi,
 12. Her bir ön koşula ilişkin yıllık performansı ve yeşil performans hakkındaki bilgileri içeren yıllık raporlar yayınlamak üzere bir sistem oluşturulması.

Yeşil OSB faydaları

 • Geliştirilmiş ve dinamik bir iş ortamı sağlamak
 • İşletme maliyetlerini en aza indirgemek ve proses verimliliğini artırmak
 • Verimliliği ve büyümeyi artırmak için artan talebe cevap vermek;
 • Doğal kaynak kıtlığına maruz kalma riskini en aza indirgemek
 • Tüketiciler, yerel toplumlar, hükümet ve yatırımcı paydaşlarına çevresel ve sosyal yönetimle ilgili konularda güvence sağlamak
 • Ürünlerin ve OSB’nin piyasa değerinin arttırılması için kazanılan kurumsal sosyal sorumluluk avantajlarından faydalanmak
 • Yüksek kaliteli altyapıya ve iş dünyasının çıkarlarının toplu temsiline erişim sağlamak